Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

Kommande arbete efter OVK-besiktning

av Isabella Gripe 22 apr 2018, 09:34

Hej,

 

För ett tag sedan lät styrelsen genomföra den obligatoriska OVK-besiktningen av samtliga lägenheter i föreningen. Utfallet av denna besiktning blev ett antal punkter som måste åtgärdas innan ny besiktning kan genomföras senast slutet av juni.

 

Arbetena kommer att beröra samtliga lägenheter och beräknas starta v. 20, c:a 14 maj.

 

Styrelsen kommer innan arbetet påbörjas gå ut med ytterligare information kring hantering samt överlämning av nycklar för att hantverkarna ska ges tillträde till lägenheterna.

 

 

Felkälla och arbetets karaktär

 

OVK-besiktningen konstaterade att samtliga lägenheter har ett undertryck som en följd av för låg tillförsel av frisk luft. Husets byggnadskonstruktion är tänkt att lösa detta genom ett visst ”självdrag” från fönster men med dagens regler så är detta dels inte tillräckligt dels så är det satt ut spel då flertalet fönster är  tätade mer än ursprungligt tilltänkt för att motverka kyla och drag.

 

En ytterligare konsekvens av det undertryck som finns i lägenheterna är att de ventiler för ventilation av luft ut ur lägenheten istället fungerar som insläpp av luft. Detta medför i sin tur risk för spridning av lukt så som matos eller rök av olika slag. Öppnar en medlem fönster eller balkongdörr i samband med matlagning eller vädring så vänder luftströmmen och den luft som går ut därifrån riskerar därmed sugas ned vid skorstenens slut till de övriga lägenheterna som har mynning i samma skorsten. 

 

Det som kommer att behöva genomföras är att installera luftspalt ovanför fönsterkarm. Detta kommer mestadels ske i sovrum samt vardagsrum och härigenom dels ombesörja insläpp av frisk luft dels motverka det undertryck som nu finns i lägenheterna.

 

Vidare behöver lufttillförsel in till badrum och/eller toaletter säkras. Detta kommer att göras genom att ta upp ett par hål i badrumsdörrens nedre del. I det fall någon medlem istället önskar lösa detta genom att fasa ned tröskel så kommer den kostanden att debiteras berörd medlem, varvid ett särskilt kontrakt för kostnadsansvar behöver upprättas mellan medlemmen och styrelsen. Mer information kring detta samt eventuell beräknad kostnad återkommer styrelsen med innan arbetena startar. 

 

Slutligen har ett par lägenheter luftventiler som tapetserats över. Dessa ventiler ombesörjer frånluft från lägenheterna vilket därmed inte fungerar. Arbetet kommer därmed innebära att dessa tas fram och i de fall det saknas ventilgaller så monteras detta samtidigt.

 

Crister på uppdrag av styrelsen Brf Fyrtornet 5


2 kommentarer

Crister Sahlén

20 maj 2018, 21:52

Hej, efter avstämning med Mats och hantverkarna kring kostnadsbild för de kommande OVK arbetena så har styrelsen beslutat att lösning för tillförsen av luft till dusch och/eller toalett kommer att ske genom nedfasning av tröskel i samtliga fall. Anledning till denna förändring är dels att den inte medför någon merkostnad för föreningen. Denna lösning innebär även minimalt med intrång i fastighetens och föreningens egendom. Därmed så behövs inget extra avtal för denna lösning som tidigare meddelats för medlem som önskat detta.

I de fall denna lösning inte fungerar av en eller annan anledning så kommer den tidigare tilltänkta lösningen med håltagning i berörd dörr att genomföras. För att dölja de upptagna hålen monteras en trälist på in samt utsidan av dörren. Inegn av dessa båda lösningar medför någon kostnad för berörd medlem.

Crister på uppdrag av Styrelsen för Brf Fyrtornet 5

Crister Sahlén

8 maj 2018, 23:24

Hej, de planerade arbetena som tidigare avviserats enligt tidigare meddelandet har blivit en dryg vecka framskjutna. Hantverkare Mats som kommer att leda detta arbete kommer under morgondagen onsdag 9 maj påbörja inledande besök i ett par lägenheter för att undersöka olika lösningsalternativ för montering av luftspalt vid fönster. Ytterligare information kring dessa arbeten kommer löpande när denna inledande undersökning är genomförd.

Crister på uppdrag av styrelsen för Brf Fyrtornet 5